Menu Zamknij

POLITYKA PRYWATNOŚCI

wersja obowiązująca od 21 czerwca 2021 r.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez spółkę Oh Book! Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie („Spółka”) danych osobowych:

 • użytkowników strony internetowej ohbook.pl („Strona internetowa”) i znajdujących się na niej funkcjonalności (usług świadczonych drogą elektroniczną) opisanych w Regulaminie,
 • osób kontaktujących się ze Spółką,
 • kontrahentów Spółki i przedstawicieli tych kontrahentów,
 • twórców,
 • osób odwiedzających profile Spółki w mediach społecznościowych oraz
 • osób przesyłających zapytania lub wnioski związane z realizacją praw dotyczących przetwarzania ich danych osobowych.

W Polityce prywatności znajdują się także informacje na temat plików cookie wykorzystywanych na Stronie internetowej.

Dane Administratora i kontakt z Administratorem

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Administratorem, czyli podmiotem, który określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, jest Spółka Oh Book! Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000200339, REGON: 010453283, NIP: 5260029204, o kapitale zakładowym 700 000,00 zł.

Ze Spółką można kontaktować się:

 • listownie, pisząc na adres korespondencyjny: Sienna 73, 00-833 Warszawa
 • mailowo, pisząc na adres e-mail: ohbook@ohbook.pl
 • telefonicznie, pod numerem: 601 991 152

Przetwarzanie danych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem

Spółka może świadczyć usługi drogą elektroniczną obejmujące usługę Formularza Kontaktowego, Formularza Zgłoszeniowego oraz usługę Newslettera na zasadach opisanych w Regulaminie. W przypadku świadczenia usługi Formularza Kontaktowego oraz Formularza Zgłoszeniowego, Spółka przetwarza dane osób przesyłających swoje dane i pliki w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. w celu realizacji umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, tj. udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub dokonania analizy przesłanego za pomocą Formularza Zgłoszeniowego tekstu oraz dokonania wyceny dystrybucji oraz promocji w razie ewentualnego wydania książki – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną);
 2. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji powyższych celów. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów lub do czasu wniesienia przez daną osobę skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W przypadku zapisania się przez daną osobę do usługi wysyłki Newslettera Spółka przetwarza dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. w celu realizacji usługi Newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną);
 2. w celu marketingu własnych produktów i usług Spółki oraz przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W celu otrzymywania Newslettera niezbędne jest wyrażenie przez daną osobę zgody wynikającej z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz z ustawy prawo telekomunikacyjne.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wysyłki Newslettera. Dane osobowe są przechowywane przez czas realizacji usługi wysyłki Newslettera. W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link znajdujący się w wiadomości mailowej zawierającej Newsletter lub kontakt bezpośrednio ze Spółką (dane kontaktowe podane wyżej w niniejszym dokumencie).

Przetwarzanie danych osób kontaktujących się ze Spółką drogą tradycyjną, mailową, telefoniczną)

W przypadku kontaktu ze Spółką drogą listowną, mailową lub telefoniczną, dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. w celu udzielenia odpowiedzi na przekazane zapytania, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 2. w celu podejmowania działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby kontaktującej się ze Spółką (w przypadku kontaktu ze strony kontrahentów lub twórców) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 3. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji powyższych celów. Dane osób kontaktujących się ze Spółką są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów lub do czasu wniesienia przez daną osobę skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W przypadku zawarcia z daną osobą umowy, dane osobowe zgromadzone w toku prowadzonej korespondencji są przechowywane na zasadach wskazanych w sekcji „Przetwarzanie danych osobowych Kontrahentów” lub „Przetwarzanie danych osobowych twórców”.

Przetwarzanie danych osobowych Kontrahentów (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

W razie zawarcia umowy o świadczenie na rzecz Spółki usług, dostawy towarów lub innej umowy, dane osobowe Spółka przetwarza w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. w celu zawarcia z Kontrahentem umowy i jej wykonywania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. w celu bieżącego kontaktu w sprawie realizacji umowy, utrzymywania relacji biznesowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 3. w celu realizacji ciążących na Spółce obowiązków prawnych z zakresu podatków i rachunkowości w szczególności: prowadzenia księgowości, rozliczenia podatków, archiwizacji danych na potrzeby księgowe – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości;
 4. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji przez Spółkę obowiązków prawnych jest obowiązkowe i wynika z przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości. Podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia tej umowy i jej realizacji.

Dane osobowe są przechowywane przez okres realizacji umowy, a następnie do czasu ustania obowiązku ustawowego przechowywania danych (5 lat od zakończenia roku podatkowego) oraz do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

Przetwarzanie danych osobowych Przedstawicieli (osób reprezentujących kontrahentów)

Jeśli kontrahent (zarówno będący osobą fizyczną, jak i spółką lub innego rodzaju podmiotem) jest reprezentowany przez daną osobę lub dana osoba została przez niego wyznaczona do bieżących kontaktów w związku z zawarciem i realizacją umowy, dane tej osoby („Przedstawiciel”) Spółka otrzymuje od kontrahenta lub bezpośrednio od tego Przedstawiciela.

Spółka przetwarza następujące dane osobowe Przedstawiciela: dane identyfikacyjne (np. imiona, nazwiska, nazwę podmiotu, który Przedstawiciel reprezentuje lub z którym współpracuje, nazwę stanowiska/nazwę pełnionej funkcji, zakres spraw, którymi Przedstawiciel się zajmuje), dane dotyczące udzielonego umocowania (np. data udzielonego umocowania, rodzaj i zakres udzielonego umocowania), dane kontaktowe (np. numer służbowego telefonu, email).

Spółka przetwarza dane osobowe Przedstawicieli w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. w celu zawarcia umowy pomiędzy kontrahentem a Spółką i jej wykonywania, a w szczególności weryfikacji umocowania Przedstawiciela do zawarcia umowy w imieniu kontrahenta oraz kontaktu z Przedstawicielem jako osobą kontaktową w związku z wykonywaniem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego zarówno przez Spółkę, jak i przez kontrahenta, którym jest umożliwienie sprawnego bieżącego wykonywania umowy oraz umożliwienie weryfikacji umocowania do zawarcia umowy w imieniu kontrahenta;
 2. w celu dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce, a wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości;
 3. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy kontrahentem a Spółką – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Spółki, polegających możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W przypadku bezpośredniego przekazania danych osobowych przez Przedstawiciela, jest to dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy z kontrahentem i nawiązania relacji biznesowych. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością zawarcia i wykonywania powyższej umowy, jak również utrzymywania relacji biznesowych.

Dane osobowe Przedstawiciela są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej, w szczególności przez okres realizacji umowy zawartej z kontrahentem, a następnie będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa (np. prawa podatkowego – 5 lat od zakończenia roku podatkowego).

Przetwarzanie danych osobowych twórców

Spółka pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od twórcy (np. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, wiadomości email lub inną drogą komunikacji) lub od spółki MUZA S.A. z siedzibą w Warszawie, za zgodą danej osoby. Spółka przetwarza dane identyfikacyjne, kontaktowe, a w razie zawarcia umowy z twórcą – także dane adresowe i dane niezbędne do rozliczeń.

 

Spółka przetwarza dane osobowe twórców (autorów) w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. w celu dokonania oceny przesłanego przez twórcę tekstu, czyli podjęcia działań przed zawarciem umowy z twórcą, – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą);
 2. w przypadku podjęcia decyzji o nawiązaniu współpracy z twórcą dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do zwarcia i wykonywania umowy);
 3. w celu dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej w związku z realizacją umowy z twórcą − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce, a wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości;
 4. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy twórcą a Spółką – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Spółki, polegających możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji przez Spółkę obowiązków prawnych jest obowiązkowe i wynika z przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości. Podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia tej umowy i jej realizacji.

Dane osobowe są przechowywane przez okres realizacji umowy, a następnie do czasu ustania obowiązku ustawowego przechowywania danych (5 lat od zakończenia roku podatkowego) oraz do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

Przetwarzanie danych w związku z przesyłaniem wniosków dotyczących realizacji praw wynikających z RODO

W związku z tym, że osobom fizycznym przysługują określone prawa w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez Spółkę, osoby te mogą zwracać się do Spółki w sprawie realizacji tych praw. W związku z tym Spółka przetwarza dane identyfikacyjne wnioskodawców, ich dane kontaktowe, oraz inne dane podane w korespondencji prowadzonej z wnioskodawcą lub inną osobą, która w imieniu wnioskodawcy przesyła do Spółki wniosek o realizację praw na podstawie RODO. W przypadku, gdy wniosek nie jest przesyłany bezpośrednio przez wnioskodawcę, lecz przez pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego, Spółka przetwarza dodatkowo dane dotyczące tego pełnomocnika lub przedstawiciela, tj. ich dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz dane dotyczące rodzaju umocowania.

Dane osobowe wnioskodawców oraz ewentualnie pełnomocników/innych przedstawicieli są przetwarzane przez Spółkę w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. na potrzeby prowadzenia kontaktu i korespondencji w sprawie przesłanego wniosku dotyczącego realizacji praw na podstawie RODO – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, gdyż przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce na mocy art. 12 ust. 1-3 RODO;
 2. w celu archiwizacji korespondencji prowadzonej w sprawie obsługi przesłanego wniosku dotyczącego realizacji praw na podstawie RODO, do celów dowodowych i wykazania, że Spółka we właściwym terminie ustosunkował się do przesłanego wniosku, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zgłoszonego żądania.

Dane osobowe są przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji, a następnie będą archiwizowane w celach dowodowych do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

Przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzeniem profili w mediach społecznościowych

Spółka prowadzi profile w następujących mediach społecznościowych:

Facebook – https://www.facebook.com/Wydawnictwo-Oh-book-104547935136395

Instagram – https://www.instagram.com/oh_book_wydawnictwo/

LinkedIn – https://www.linkedin.com/company/72730972/admin/  

W związku z prowadzeniem powyższych profili Spółka pozyskuje dane osób odwiedzających te profile i  wchodzących w interakcje ze Spółką, w szczególności poprzez dokonanie przez daną osobę subskrypcji fanpage’y lub kanałów Spółki w mediach społecznościowych (kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj”, „Subskrybuj” itp.), opublikowanie komentarza pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u lub kanale Spółki, a także w związku z przesłaniem bezpośredniej wiadomości za pośrednictwem funkcjonalności udostępnionych na danym portalu społecznościowym.

Spółka przetwarza dane osobowe w szczególności w poniższym zakresie:

 1. identyfikator użytkownika (może zawierać imię i nazwisko lub nick);
 2. dane identyfikacyjne i inne informacje w zakresie opublikowanym przez daną osobę na własnym profilu na danym portalu społecznościowym;
 3. zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach Spółka może poznać wizerunek danej osoby);
 4. inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) zamieszczone przez daną osobę dobrowolnie pod postami Spółki;
 5. treść komentarzy, reakcje oraz treść rozmowy prowadzonej z daną osobą za pośrednictwem danego portalu społecznościowego;
 6. dane statystyczne dotyczące odwiedzin profili lub kanałów Spółki w mediach społecznościowych.

W związku z powyższym Spółka przetwarza dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. w celu prowadzenia profilu w mediach społecznościowych, na warunkach oraz na zasadach określonych przez operatorów tych portali społecznościowych i informowania za jego pomocą o aktywności, usługach, promowaniu różnych wydarzeń, konkursów, które Spółka organizuje, dzielenia się wiedzą, a także w celu budowania i utrzymania społeczności oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisów społecznościowych (komentarze, chat, wiadomości, w tym zapisy na wydarzenia), co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 2. prowadzenia analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z profili w mediach społecznościowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W przypadku korzystania z funkcji statystyk na portalach społecznościowych Facebook oraz LinkedIn, Spółka i operator danego portalu społecznościowego (odpowiednio Facebook Ireland Limited oraz LinkedIn Ireland Unlimited Company) są współadministratorami danych osobowych w zakresie przetwarzania danych na potrzeby statystyk.

Uzgodnienia współadministratorów są dostępne tutaj:

 1. dla portalu Facebook – https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum,
 2. dla portalu LinkedIn – https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum.

Co do statystyk, które Spółka otrzymuje od operatorów portali społecznościowych, Spółka ma na nie ograniczony wpływ i może uniemożliwić ich przekazywanie tylko w ograniczonym zakresie. Jeśli dana osoba jest zalogowanym / zarejestrowanym użytkownikiem danego portalu społecznościowego, Spółka zaleca sprawdzenie ustawień prywatności, aby odpowiadały one jej preferencjom.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Dane osobowe są przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub ustania prawnie uzasadnionego interesu Spółki. W przypadku informacji przekazanych Spółce w ramach udostępnionych przez daną osobę komentarzy, będą one dostępne na profilu Spółki do czasu usunięcia ich przez użytkownika.

Dane osobowe gromadzone przez dany portal społecznościowy tj. historia wpisów, historia aktywności i wysyłanych wiadomości, podlegają przechowywaniu na zasadach określonych regulaminem danego portalu społecznościowego.

Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających profile Spółki w mediach społecznościowych, będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w danym serwisie społecznościowym zgodnie z jego regulaminem.

Proszę pamiętać, że poza Spółką administratorem danych osobowych jest operator danego portalu społecznościowego, z którego dana osoba korzysta i za którego pośrednictwem odwiedza profil Spółki. Spółka ma ograniczony wpływa na sposób przetwarzania danych osobowych przez danego operatora portalu społecznościowego. Należy zapoznać się dodatkowo z regulaminem i polityką prywatności portalu społecznościowego.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez poszczególnych operatorów znajdują się tutaj:

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

LinkedIn: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy

YouTube: https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/user-settings/privacy/

Przetwarzanie danych osobowych w związku ze stosowaniem plików cookie

W przypadku wyrażenia przez użytkownika Strony internetowej zgody na korzystanie z plików cookie innych niż niezbędne do funkcjonowania Strony internetowej, Spółka przetwarza dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. dla celów analizy skuteczności Strony internetowej i jej poszczególnych funkcjonalności oraz do identyfikacji obszarów wymagających poprawy – w tych celach przetwarzane są dane osobowe dotyczące aktywności użytkownika na stronie internetowej (np. odwiedzane strony i poszczególnych podstron, jak długo trwała wizyta na stronie, dane dotyczące historii wyszukiwania, adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli na podstawie zgody wyrażonej poprzez ustawienia plików cookie;
 2. w celach reklamowych i umożliwienia interakcji z portalami społecznościowymi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli na podstawie zgody wyrażonej poprzez ustawienia plików cookie.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe są przechowywane przez okres przechowywania określonego rodzaju plików cookie lub do czasu wycofania zgody poprzez zmianę ustawień preferencji dotyczących plików cookie – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe są lub mogą być ujawniane przez Spółkę innym podmiotom, tj.:

 1. podwykonawcom, kontrahentom, w szczególności podmiotom świadczącym usługi księgowe, marketingowe, informatyczne (są to podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Spółki, z którymi Spółka zawarła umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych);
 2. podmiotom świadczącym usługi prawne;
 3. bankom, kurierom, poczcie;
 4. w przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem profili na portalach społecznościowych dane osobowe są ujawniane operatorom danego portalu oraz innym użytkownikom danego portalu (gdyż publikowane przez daną osobę treści na profilu Spółki są widoczne dla innych użytkowników);
 5. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Spółka nie podejmuje wobec osób, których dane przetwarza, decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Przekazywanie danych poza EOG

Spółka nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

W związku z prowadzeniem przez Spółkę profili lub kanałów na portalach społecznościowych, dane osobowe są przetwarzane za pośrednictwem określonego portalu społecznościowego, którego serwery mogą znajdować się w Stanach Zjednoczonych lub innym państwie poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W przypadku przesyłania danych osobowych poza EOG operatorzy portali społecznościowych są zobowiązani do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, w szczególności Standardowych Klauzul Umownych UE. W takich przypadkach osoba, której dane dotyczą, może zażądać kopii tych odpowiednich zabezpieczeń. Dokładniejsze informacje są dostępne w politykach prywatności poszczególnych portali społecznościowych.

W związku z korzystaniem przez Spółkę z usług Google Analytics oraz Google AdWords, dane osobowe również mogą być przekazywane do państwa trzeciego, wyłącznie na podstawie odpowiednich zabezpieczeń przewidzianych w RODO, w szczególności na podstawie Standardowych Klauzul Umownych UE.

W przypadku usługi Google Analytics zostało wdrożone na Stronie internetowej anonimowe rejestrowanie adresów IP (tzw. maskowanie IP) poprzez kod „gat._anonymizelp();”. Dzięki temu adres IP użytkownika jest na terytorium UE oraz EOG skracany przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany.  Więcej na temat przetwarzania danych osobowych przez Google można przeczytać tutaj:  https://policies.google.com/privacy

Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 1. dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),
 2. sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO),
 3. żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 5. otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 21 RODO),
 7. cofnięcia udzielonych zgód w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgód przed ich cofnięciem.

Powyższe prawa można realizować, kontaktując się ze Spółką w sposób wskazany wyżej w niniejszym dokumencie.

Dodatkowo, jeśli osoba, której dane dotyczą, uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę narusza przepisy RODO, dana osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. Szczegóły dotyczące składania skarg można znaleźć na stronie UODO, pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155

Pliki cookie

Na Stronie internetowej Spółka korzysta z plików cookie lub innych podobnych technologii. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, zawierające informacje o aktywności użytkownika na stronie internetowej i przechowujące je na urządzeniu, z którego dana osoba wchodzi na stronę internetową.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Spółka może przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika bez jego zgody, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania strony internetowej. Na stosowanie wszelkich innych rodzajów plików cookie (w szczególności analitycznych i reklamowych) konieczne jest uzyskanie zezwolenia użytkownika.

W ramach Strony internetowej, poza ściśle niezbędnymi plikami cookie, Spółka korzysta także z plików:

 1. wydajnościowych, które są wykorzystywane do weryfikacji liczby odwiedzin Strony internetowej i źródeł, z których dana osoba trafiła na Stronę internetową, co służy analizie skuteczności Strony internetowej oraz do identyfikacji obszarów wymagających poprawy. Te pliki cookie wymagają uprzedniej zgody użytkownika;
 2. Pliki cookie związane z reklamami i ich odbiorcami, wśród których mogą znajdować się pliki podmiotów trzecich. Te pliki wymagają uprzedniej zgody użytkownika. Podmioty trzecie mają dostęp do informacji zebranych przez swoje pliki cookie. Są to następujące podmioty:
 • Google Ireland Ltd oraz Google Inc. (poprzez usługę Google Analytics i Google AdWords, wtyczkę YouTube);
 • Facebook Ireland Ltd (przez wtyczki);
 • Linkedin Ireland Unlimited Company (przez wtyczki).
 1. Pliki cookie mediów społecznościowych, które umożliwiają operatorom portali społecznościowych instalowanie ich własnych plików cookie poprzez ich wtyczki. Te pliki wymagają uprzedniej zgody użytkownika. Są one zarządzane bezpośrednio przez podmioty trzecie i mogą być także używane, kiedy użytkownik przegląda inne strony, aby dostarczyć mu reklamy, które są zgodne z jego preferencjami.

Jak zostało wskazane powyżej, w celu stosowania innych plików cookie niż niezbędne konieczna jest zgoda użytkownika. W związku z tym, gdy podczas pierwszych odwiedzin Strony internetowej, użytkownikowi wyświetla się baner z informacją o plikach cookie. W przyszłości, podczas kolejnych odwiedzin na Stronie internetowej nie powinien on się już wyświetlać, gdyż niezbędne pliki cookie zapiszą preferencje użytkownika. Jeśli zdecyduje się on na usunięcie również ściśle niezbędnych plików cookie po wizycie na Stronie internetowej, baner z informacją o plikach cookie zostanie wyświetlony ponownie, podczas kolejnych odwiedzin Strony internetowej.

Użytkownik może w każdej chwili swobodnie zdecydować o zablokowaniu instalacji dowolnych plików cookie na Stronie internetowej lub wycofać wcześniej wyrażoną zgodę, za pośrednictwem ustawień swojej przeglądarki. Proszę pamiętać, że wyłączenie obsługi jednego lub większej liczby plików cookie może mieć wpływ na niektóre funkcje Strony internetowej.

Szczegółowe informacje na temat tego, jak zmienić ustawienia swojej przeglądarki w zakresie stosowania plików cookie dostępne są pod poniższymi linkami:

 1. Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
 2. Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox?redirectslug=usuwanie-ciasteczek&redirectlocale=pl
 3. Edge – https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
 4. Opera – https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/
 5. Safari – https://www.apple.com/legal/privacy/pl/cookies/

Zmiany Polityki prywatności

Polityka prywatności może zostać zaktualizowana w przypadku zmiany przepisów prawnych, które mają wpływ na przetwarzanie danych osobowych lub stosowanie plików cookie, jak również jeśli zmianie ulegną procesy przetwarzania przez Spółkę danych osobowych i rodzaje wykorzystywanych plików cookie.