Menu Zamknij

REGULAMIN

STRONY INTERNETOWEJ WWW.OHBOOK.PL

wersja obowiązująca od 21 czerwca 2021 r.

Niniejszy Regulamin strony internetowej www.ohbook.pl określa zasady świadczenia przez Oh Book! Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie usług drogą elektroniczną dostępnych na ww. stronie internetowej (zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

 • 1.
 1. Usługobiorca – osoba korzystająca z Usług świadczonych drogą elektroniczną dostępnych na Stronie internetowej;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny;
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, o której mowa w art. 221 Kodeksu Cywilnego;
 4. Konsument-Profesjonalista – osoba fizyczna zawierającą Umowę o świadczenie Usług bezpośrednio w związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą (a więc będącą Przedsiębiorcą), jeśli z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 5. Formularz Kontaktowy – formularz, w którym Usługobiorca zamieszcza niezbędne informacje i dane w celu realizacji przesłanego zapytania/zgłoszenia;
 6. Formularz Zgłoszeniowy – formularz, w którym Usługobiorca zamieszcza niezbędne informacje, dane i pliki w celu dokonania przez Usługodawcę analizy przesłanego tekstu oraz dokonania wyceny dystrybucji i promocji książki, która ewentualnie zostanie wydana;
 7. Newsletter – informacja w formie e-mail wysyłana przez Oh Book! w sposób cykliczny za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Usługobiorcę, zawierająca informacje handlowe Oh Book!;
 8. Polityka prywatności – dokument zawierający zasady przetwarzania danych osobowych obowiązujące w Oh Book! w zakresie świadczenia Usług i innych procesów;
 9. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, o której mowa w art. 431 Kodeksu Cywilnego;
 10. Regulamin – niniejszy regulamin;
 11. Strona internetowa – serwis internetowy dostępny pod adresem ohbook.pl za pośrednictwem którego Usługobiorca może korzystać z Usług;
 12. Oh Book! – Oh Book! Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-833), ul. Sienna 73, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000200339, REGON: 010453283, NIP: 5260029204, o kapitale zakładowym 700 000,00 zł;
 13. System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego;
 14. Umowa o świadczenie Usług – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (usługa Formularza Kontaktowego, usługa Formularza Zgłoszeniowego, usługa Newsletter) zawarte na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Usługobiorcą a Usługodawcą;
 15. Usługi – łącznie usługa Formularza Kontaktowego, usługa Formularza Zgłoszeniowego i usługa Newsletter;
 16. Usługodawca – Oh Book!;
 17. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 18. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 19. Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;

 

 • 2.

DANE KONTAKTOWE

Dane Kontaktowe Oh Book!:

 • adres siedziby: Sienna 73, 00-833 Warszawa
 • adres korespondencyjny: Sienna 73, 00-833 Warszawa
 • adres e-mail: ohbook@ohbook.pl
 • strona www: ohbook.pl
 • tel.: 601 991 152

 

 • 3.

INFORMACJE O USŁUGACH, WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z USŁUG I ZAGROŻENIA

 1. Z Usług dostępnych na Stronie internetowej może korzystać Usługobiorca będący zarówno Konsumentem, jak i Przedsiębiorcą, w tym Konsument – Profesjonalista.
 2. Do przeglądania Strony internetowej i korzystania z Usług niezbędne jest:
 3. posiadanie urządzenia umożliwiającego połączenie z siecią Internet,
 4. aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa powyżej z siecią Internet,
 5. posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,
 6. zainstalowana przeglądarka internetowa (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge, Safari itp.) w aktualnej wersji,
 7. włączona usługa JavaScript.
 8. Oh Book! nie jest zobowiązana do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych treści, które zostały wprowadzone przez Usługobiorcę do Systemów Teleinformatycznych Oh Book!. W razie pozyskania wiarygodnej informacji bądź urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze takiej treści bądź działalności z nią związanej, Oh Book! może usunąć taką treść lub zawiesić dostęp Usługobiorcy do świadczonych Usług. W takim przypadku Oh Book! nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie treści, o której mowa w niniejszym ustępie, ani za zawieszenie dostępu do Usług na podstawie niniejszego ustępu.
 9. Oh Book! zastrzega sobie prawo do prowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych Systemu Teleinformatycznego, mogących powodować tymczasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcy korzystania z Usług.
 10. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Systemu Teleinformatycznego, Oh Book! ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Systemu Teleinformatycznego.
 11. Korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania Systemu Teleinformatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takie, którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód. W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem Systemu Teleinformatycznego rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na urządzeniu, z którego Usługobiorca korzysta. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania. Dodatkowo zaleca się, aby Usługobiorca miał uruchomioną na urządzeniu zaporę systemową. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania Systemu Teleinformatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Oh Book! oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do Systemu Teleinformatycznego Oh Book!
 12. W związku z korzystaniem z Usług Usługobiorca zobowiązany jest do:
 13. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 14. korzystania z Usług w sposób niezakłócający ich funkcjonowania,
 15. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Usług niezamówionej informacji handlowej (spam),
 16. korzystania z Usług w sposób nieuciążliwy dla innych Usługobiorców oraz dla Usługodawcy,
 17. korzystania z wszelkich treści i materiałów zamieszczonych w ramach Strony internetowej z poszanowaniem praw autorskich i innych praw własności intelektualnej,
 18. korzystania z Usług w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

 • 4.

USŁUGA FORMULARZA KONTAKTOWEGO ORAZ USŁUGA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

 1. Oh Book! świadczy nieodpłatnie na rzecz Usługobiorców usługi Formularza Kontaktowego oraz Formularza Zgłoszeniowego.
 2. Usługi wskazane w ust. 1 świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyłączeniem ewentualnych okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na Stronie internetowej.
 3. Umowa o świadczenie powyższych Usług zawarta zostaje pomiędzy Oh Book! a Usługobiorcą każdorazowo z chwilą wysłania przez Usługobiorcę wiadomości/danych do Oh Book! za pośrednictwem Formularza Kontaktowego lub Formularza Zgłoszeniowego, po uprzednim prawidłowym uzupełnieniu pól danego formularza oraz potwierdzeniu zapoznania się z treścią Regulaminu i Polityki prywatności oraz zaakceptowania ich treści.
 4. Powyższe Usługi są świadczone przez czas określony. Umowa o świadczenie Usług Formularza Kontaktowego oraz Formularza Zgłoszeniowego ulega rozwiązaniu z chwilą ich wykonania (udzielenia odpowiedzi) i nie wymaga dodatkowych oświadczeń ani ze strony Oh Book!, ani ze strony Usługobiorcy.
 5. Usługobiorca ma prawo zrezygnować z usługi Formularza Kontaktowego lub Formularza Zgłoszeniowego przed uzyskaniem odpowiedzi na przesłaną wiadomość.
 6. Rezygnacja z powyższych Usług polega na wysłaniu oświadczenia o rezygnacji z usługi Formularz Kontaktowy lub usługi Formularz Zgłoszeniowy do Usługodawcy na adres elektroniczny: ohbook@ohbook.pl z adresu elektronicznego, który został podany w Formularzu Kontaktowym lub Formularzu Zgłoszeniowym.

 

 • 5.

NEWSLETTER

 1. Oh Book! może świadczyć na rzecz Usługobiorców drogą elektroniczną nieodpłatną usługę Newsletter polegającą na przesyłaniu Usługobiorcom, na adres mailowy podany w dedykowanym formularzu na Stronie internetowej, wiadomości mailowych zawierających informacje handlowe Oh Book!, tj. informacje dotyczące usług, produktów i działań Oh Book!
 2. W celu skorzystania z usługi Newsletter, Usługobiorca zamawia jego otrzymywanie poprzez wpisanie adresu e-mail w dedykowanym formularzu na Stronie internetowej, kliknięcie ikony „Subskrybuj” oraz potwierdzenie zapisu do Newslettera poprzez kliknięcie w link zawarty w wiadomości mailowej przesłanej przez Oh Book! Z chwilą potwierdzenia subskrypcji zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Newslettera.
 3. Zapisanie się do Newslettera jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie Usługobiorcy przez Oh Book! na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak również z wyrażeniem zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 § 1 Prawa telekomunikacyjnego, w zakresie objętym Newsletterem wskazanym w ust. 1, co Usługobiorca potwierdzi przy zapisywaniu się do Newslettera.
 4. Każdy Newsletter zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść wiadomości oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 5. Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji w szczególności za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub poprzez bezpośredni kontakt z Uslugodawcą.

 

 • 6.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Prawo do odstąpienia od zawartych na odległość Umów o świadczenie Usług, bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, o którym mowa w Ustawie o prawach konsumenta, przysługuje Usługobiorcy będącemu Konsumentem lub Konsumentem – Profesjonalistą.
 2. Prawo do odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 przysługuje w terminie 14 dni liczonych od dnia zawarcia danej Umowy o świadczenie Usług.
 3. Po upływie terminów, o którym mowa w ust. 2, prawo do odstąpienia bez podania przyczyny wygasa.
 4. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia Usługobiorca składa Oh Book! oświadczenie w tym przedmiocie pisemnie lub mailowo.
 5. Składając oświadczenie Usługobiorca może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu; wzór formularza stanowi nadto załącznik nr 2 Ustawy o prawach konsumenta; skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
 6. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. W razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną Usługobiorca otrzyma niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

 

 • 7.

REKLAMACJE

 1. W sprawach związanych ze świadczeniem Usług objętych niniejszym Regulaminem Usługobiorcy mają prawo do złożenia reklamacji.
 2. Usługobiorca może wnieść reklamację:
 3. na piśmie na adres: Sienna 73, 00-833 Warszawa lub
 4. mailowo na adres: ohbook@ohbook.pl.
 5. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje: dane kontaktowe Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub mailowy), określenie przyczyny złożenia reklamacji oraz wskazanie czego Usługobiorca domaga się w związku ze złożeniem reklamacji, a nadto adres mailowy podany w związku z korzystaniem z Usług.
 6. Oh Book! rozpatruje reklamacje i udziela Usługobiorcy odpowiedzi w terminie do 30 dni, o ile krótszy termin nie wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Reklamacje są rozpatrywane na podstawie postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 • 8.

PRAWA AUTORSKIE

Zdjęcia i treści udostępnione na Stronie internetowej podlegają ochronie jako utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. 

 

 • 9.

DANE OSOBOWE

Zasady przetwarzania danych osobowych Usługobiorców przez Oh Book! zostały uregulowane w Polityce prywatności.

 

 • 10.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin udostępniony jest na Stronie internetowej w sposób, który umożliwia jego wyświetlenie, pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 2. Prawem właściwym dla Umowy o świadczenie Usług jest prawo polskie, z tym zastrzeżeniem, iż wybór prawa polskiego działa bez uszczerbku dla ochrony, jaką zapewniają Konsumentom bezwzględnie obowiązujące ustawy państwa miejsca ich zwykłego pobytu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują w szczególności:
 4. ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
 5. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 6. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
 7. Oh Book! uprawniona jest do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak:
 8. zmiana stanu prawnego wymagająca wprowadzenia zmian w Regulaminie,
 9. zmiany w funkcjonowaniu Strony internetowej,
 10. sprostowanie w Regulaminie błędów i omyłek.
 11. O zmianie Regulaminu Usługobiorca, który posiada już zawartą z Oh Book! Umowę o świadczenie Usług, zostanie poinformowany w drodze wiadomości mailowej przesłanej na adres mailowy podany przy zawarciu Umowy o świadczenie Usług. Jeżeli Usługobiorca nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu, uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu, a zmieniane postanowienia Regulaminu nie będą znajdować do niego zastosowania.
 12. Do Umów o świadczenie Usług zawieranych po dniu wskazanym jako data obowiązywania danej wersji Regulaminu, stosuje się Regulamin w zmienionej wersji.
 13. Wszelkie spory lub roszczenia związane z korzystaniem z Usług rozstrzygane będą przez sąd powszechny w Rzeczypospolitej Polskiej, a prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia użytkownika będącego Konsumentem ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy między Oh Book! a Usługobiorcą, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku dokonania wyboru.
 14. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 15. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Usługobiorca może złożyć skargę, w celu rozwiązania ewentualnego sporu z Usługodawcą, za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Platforma ODR dostępna jest pod adresem – https://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

Załącznik nr 1

 

FORMULARZ OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Oh Book! Sp. z o.o.

Sienna 73, 00-833 Warszawa

adres e-mail: ohbook@ohbook.pl

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Niniejszym informuję, iż odstępuję od umów o świadczenie usług drogą elektroniczną: _________________*, dla których został podany adres mailowy: _________________

 

[Imię i nazwisko/firma/adres]

………………………………………………………..

………………………………………………………..

…………………………………………………………

 

                                                                            ……………………………………………………

                                                                            [Data] [Podpis]

 

*proszę wskazać, której umowy odstąpienie dotyczy